ارتباط با ما

کارخانه : -مشهد - بزرگراه آزادی - بعداز سه راه شاهنامه-کوچه کاشی فیروزه
تلفن : ۳۵۴۲۲۵۰۰ - ۰۵۱ فاکس : ۳۵۴۲۲۳۳۰ - ۰۵۱
فروش مرکزی : تلفن : ۳۵۴۲۲۴۲۰ - ۰۵۱
فروش تهران : تلفن : ۸۸۶۲۲۸۵۰ - ۰۲۱ فاکس : ۸۸۶۲۲۸۵۱ - ۰۲۱
ارتباط با مدير عامل : CEO@firoozehtile.com
ارتباط با مدیر بازاریابی و فروش : sale@firoozehtile.com
ارتباط با ساير مديران : info@firoozehtile.com