بازدید جناب آقای دکتر خندان دل ریاست محترم انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای از شرکت کاشی فیروزه مشهد

بازدید جناب آقای دکتر خندان دل ریاست محترم انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای از شرکت کاشی فیروزه مشهد

این بازدید به منظور اهدا لوح واحد برتر فنی مهندسی و نیز لوح عضویت شرکت کاشی فیروزه مشهد در انجمن مذکور و همچنین بازدید از خطوط تولیدی شرکت کاشی فیروزه مشهد در روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ انجام شد.

در این بازدید، اعضای انجمن با توانمندیها و محصولات برند کاشی فیروزه مشهد آشنا شدند.فعالیت های کاشی فیروزه مشهد در حوزه های منابع انسانی، R&D و تولید محصولات نوین جهانی مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.